Dla szukajacych pracy
Podstawowe zasady dla uczestnika Targów pracy
Jak napisac CV?
Jak pisać CV?
Dane osobowe
Pamiętaj: Wskaż imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mailowy, ewentualnie datę urodzenia (jeśli w wymaganiach pracodawca wskazuje określony wiek kandydata)
Doświadczenie zawodowe
Pamiętaj: Stosuj układ achronologiczny. Opis naszych doświadczeń zawodowych rozpoczynamy od informacji najbardziej aktualnych. Należy pamiętać, aby nie wpisywać niezliczonej liczby wszelkich swoich doświadczeń zgromadzonych w ciągu dotychczasowej kariery zawodowej. Wpiszmy jedynie te, które są najbardziej istotne z punktu widzenia pracodawcy, stanowiska pracy. Rozpoczynamy opis faktów od wskazania przedziału czasu, w którym zdobywaliśmy doświadczenie, podając miesiąc i rok. Doświadczeniem mogą być: wcześniejsze zatrudnienie w firmach, staż absolwencki, wolontariat na rzecz jakiejś firmy lub instytucji, praktyka studencka, działalność społeczna w różnych organizacjach, partiach, stowarzyszeniach, kołach naukowych, klubach sportowych, a nawet praca przy zbiorach owoców za granicą. Należy wskazać nazwę firmy, instytucji wraz z nazwą działu, gdzie pracowało się lub praktykowało, nazwę stanowiska. Krótko podać zakres głównych obowiązków. W nazwach firm, instytucji, uczelni, itp. nie należy stosować skrótów literowych, gdyż nie dla każdego skrót ten może być rozpoznawalny.
Szkolenia i kursy
Pamiętaj: Powinniśmy w treści tego bloku tematycznego wskazywać te kursy, szkolenia, na których potwierdzenie posiadamy certyfikaty. Jeśli braliśmy udział w szkoleniu bardzo istotnym z punktu widzenia pracodawcy można także pokusić o wskazanie tej informacji, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wskazać, iż niestety nie posiadamy stosownego dokumentu na potwierdzenie, jednak nasza wiedza praktyczna może w sposób właściwy potwierdzić uczestnictwo w szkoleniu i nabycie określonej wiedzy. Notujemy kto przeprowadzał dany kurs lub szkolenie (instytucja lub osoba), jaki był temat kursu/szkolenia, czas trwania (również wymiar godzinowy). Kursy i szkolenia świadczą o inicjatywie kandydata, potrzebie dalszego rozwoju, wskazują kierunki potencjalnego rozwoju
Umiejętności
Pamiętaj: W bloku tym należy wskazać, które z umiejętności jakie wymaga pracodawca są przez nas spełnianie oraz inne, które mogą okazać się przydatne w wykonywanej pracy. Wśród umiejętności wyróżniamy, np.: znajomość języków obcych, poziom obsługi programów informatycznych, umiejętność szybkiego pisania bez patrzenia na klawiaturę, obsługę urządzeń biurowych, prawo jazdy, itp. Pisząc o znajomości języka obcego należy wskazać jego rodzaj i poziom zaawansowania. Najlepiej znajomość języka rozpisać na umiejętność czytania, mówienia i pisania, i w ramach tych 3 kategorii określać jego biegłość. Przedstawiając informacje o wykorzystaniu programów informatycznych przybliżamy dane nt. rodzajów obsługiwanych programów wraz ze stopniem zaawansowania w wykorzystaniu. W umiejętnościach nie wpisujemy cech tzw. miękkich, określających nasze cechy charakteru, np. cierpliwość, rzetelność, kreatywność, pracowitość, łatwość w realizacji zadań związanych z dużym elementem ryzyka. Odchodzi się już od opisywania takich umiejętności, gdyż doprowadzili do tego sami kandydaci, którzy mnożyli bez ograniczeń swoje pozytywne cechy. Informacje nt. cech miękkich kandydat powinien zawrzeć w treści listu motywacyjnego wraz z opisem rzeczywistych sytuacji z życia zawodowego, akademickiego oraz prywatnego, które potwierdzają ich posiadanie.organizacjach, partiach, stowarzyszeniach, kołach naukowych, klubach sportowych, a nawet praca przy zbiorach owoców za granicą. Należy wskazać nazwę firmy, instytucji wraz z nazwą działu, gdzie pracowało się lub praktykowało, nazwę stanowiska. Krótko podać zakres głównych obowiązków. W nazwach firm, instytucji, uczelni, itp. nie należy stosować skrótów literowych, gdyż nie dla każdego skrót ten może być rozpoznawalny.
Osiągnięcia
Pamiętaj: Blok ten nie jest obowiązkowy w zastosowaniu. Jeśli dany kandydat posiada jakieś osiągnięcia na swoim koncie powinien je umiejętnie zaprezentować w treści CV. Osiągnięciem może być, np.: zwycięstwo lub nawet uczestnictwo w olimpiadzie przedmiotowej, udział w konkursie, np. w konkursie na najlepszą pracę magisterską, zdobycie tytułu najlepszego (najsympatyczniejszego) pracownika w dziale, zorganizowanie konferencji naukowe, targów branżowych, zwiększenie sprzedaży w firmie, wprowadzenie nowego produktu na rynek, wprowadzenie w życie nowej strategii marketingowej, otrzymanie stypendium naukowego, itp. Oczywiście podając te fakty podajemy przedział czasowy wraz z informacją kto, za co nas docenił, nagrodził, wyróżnił.
Pozostałe informacje
Pamiętaj: Wskaż takie informacje, które mogą dodatkowo mieć istotne znaczenie dla pracodawcy, np. orzeczona grupa niepełnosprawności, uregulowany stosunek do służby wojskowej, status osoby bezrobotnej, itp.
Zainteresowania
Pamiętaj: Zainteresowania podawane w CV powinny być zbieżne ze stanowiskiem o jakie aplikujemy. Wskazujemy maksymalnie 3-4 zainteresowania, nie wypisujemy wszystkich informacji, jakie leżą w sferze naszych zainteresowań. Zainteresowania nie powinny być wpisywane zbyt ogólnie, np. książki, muzyka, film, sport - lepiej wpisać jest konkretną dyscyplinę sportu, którą uprawiamy.
Klauzula
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporzšdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
Partner strategiczny
Partner technologiczny
Partner wspierający
Partner merytoryczny
Biuro Karier WSIiZ ul. Sucharskiego 2 pok. 45 i 46, 35-225 Rzeszów
tel.(017) 866 13 18, (017) 866 14 44
  email bk@wsiz.rzeszow.pl
fax (017) 866 12 32